درباره ما

شرکت روبین طب گستر افتخار دارد همگام با اساتید محترم و دانشجویان عزیز جهت فراهم نمودن مواد و لوازم آزمایشگاهی با جامعه علمی و تحقیقاتی کشور همکاری نماید.


سنتز انواع پرایمر و پروب

سنتز انواع پروتیین

سنتز انواع ژن

ارایه خدمات تعیین توالی DNA (sequencing)

ارایه خدمات تعیین توالی پروتیین

NGS-Next Generation Sequencing

ارایه انواع پلیمرازها – مارکرها – real time master mixes & dNTPs

انواع کیت و آنزیمهای آزمایشگاهی

انواع لوازم مصرفی کشت سلول و یکبار مصرف آزمایشگاهیمحصولات و خدمات روبین طبتوضیحاتجزئیات بیشتر